Ochrana súkromia

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Internetová stránka Akozdravo.sk berie ochranu osobných údajov ako prioritu a preto si pozorne prečítajte prehlásenie o ochrane osobných údajov. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Vychádzame zo zákonov Slovenskej republiky a Európskej únie (špecificky General Data Protection Regulation – GDPR, teda nariadenia Európ­skeho par­la­mentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. ap­ríla 2016 o ochrane fy­zic­kých osôb pri spra­cú­vaní osob­ných úda­jov a o voľ­nom po­hybe týchto úda­jov) a princípov bezpečnosti, transparentnosti, zrozumiteľnosti a účelnosti pri spracovaní osobných údajov.

Tieto pod­mienky ochrany sú­kro­mia pod­robne po­pi­sujú ako zís­ka­vame, po­u­ží­vame, ucho­vá­vame a prí­padne zve­rej­ňu­jeme vaše osobné údaje.

Aké informácie a prečo zbierame?

Rovnako ako väčšina štandardných internetových stránok aj my zhromažďujeme rôzne technické informácie o návštevníkoch našej internetovej stránky ako sú cookies súbory a IP adresa.

Dáta zbierame prevažne na analytické účely, ktoré nám pomôžu zlepšovať obsahu a dizajn našej internetovej stránky.

 • na zlepšenie dizajnu internetovej stránky a jej funkcií
 • optimalizáciu obsahu internetovej stránky vzhľadom na to, čo návštevníkov zaujíma
 • na analýzu a detekciu chýb, prípadne bezpečnostných hrozieb

Prečo používame cookies?

Cookies súbory v našom prípade využívame na správne fungovanie stránok, analytické a marketingové účely. Viac informácií o cookies súboroch sa dozviete nižšie na tejto stránke. Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť používanie cookies.

Pomocou cookies síce vieme zistiť rôzne analytické údaje, ale nevieme ich priradiť k žiadnej osobe, keďže naša stránka nepoužíva žiadnu registráciu, ani nezbiera žiadne emaily.

Vieme zistiť prakticky iba súhrnné informácie o návštevníkoch stránky ako sú napríklad:

 • ktoré prehliadače a verzie prehliadačov používajú návštevníci webu
 • operačné systémy (či sú to návštevy z mobilu, pc alebo tabletu)
 • internetové adresy odkiaľ prišli jednotlivé návštevy na náš web
 • ako dlho trvala priemerná návšteva článku alebo webu
 • aké slovné spojenia sa najviac vyhľadávajú na stránke

Prečo ukladáme IP adresu?

Naša stránka ukladá automaticky IP adresu návštevníka pre detekciu chýb na stránke a analýzu bezpečnosti webu – napríklad na zablokovanie prístupu v prípade, že zistíme nejaký cielený útok na našu stránku.

IP adresa – je zjednodušene unikátna adresa zariadenia, cez ktoré sa pripájate na internet. Vďaka tejto adrese vie náš server komunikovať s vašim prehliadačom a zobraziť vám našu stránku. Táto adresa sa posiela s každou požiadavkou na server a ten ju ukladá do logov (záznamov), ktoré sa archivujú 30 dní, kvôli analytike a datekcii chýb a možných problémov.

IP adresa je považovaná za osobný údaj, pretože teoreticky je možné zistiť vlastníka zariadenia, ktoré malo danú IP adresu v danom čase. Toto je možné len s kooperáciou s poskytovateľom internetového pripojenia, ktorý na to potrebuje súdny príkaz alebo žiadosť od orgánu činného v trestnom konaní. My vás teda z IP adresy identifikovať nedokážeme, môže to spraviť len váš poskytovateľ pripojenia len na základe adekvátnej žiadosti od polície.

Kontaktné informácie

V prípade, že nás chcete kontaktovať, tak môžete napísať na adresu kontakt@akozdravo.sk.

Ako dlho údaje uchovávame

Na našej stránke zbierame prevažne analytické dáte o návštevnosti a správaní sa návštevníkov na stránke. Tieto dáta sa uchovávajú v Google Analytics 38 mesiacov.

Dáta logy o IP adresách návštevníkov sa archivujú 30 dní.

S kým zdieľame vaše údaje

Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, nesprístupňujeme žiadnej tretej strane. Zostávajú u nás a spracúvame ich len my. Pre predaj reklamy na stránke sa používajú vždy iba súhrnné dáta (počet otvorení článku, celková návštevnosť, atď.).

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – kto má k vašim údajom ešte prístup?

Výnimku tvoria príjemcovia, resp. sprostredkovatelia, s ktorými máme uzavreté sprostedkovateľské zmluvy v zmysle GDPR. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami a zároveň sa zaviazali k mlčanlivosti a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Bezpečnosť

Všetky osobné údaje, ktoré zhro­maž­ďu­jeme a spra­cú­vame, sú chrá­nené pri­me­ra­nými tech­nic­kými pros­tried­kami a bez­peč­nost­nými opat­re­niami, aby ne­došlo k ne­o­práv­ne­nému prí­stupu alebo zne­uži­tiu týchto osob­ných úda­jov. Ne­us­tále zlep­šu­jeme a im­ple­men­tu­jeme nové ad­mi­ni­stra­tívne, tech­nické a or­ga­ni­začné opat­re­nia na za­bez­pe­če­nie pri­me­ra­nej bez­peč­nosti osob­ných úda­jov.

Máme niekoľko úrovní zabezpečenia našej internetovej stránky. Zaviedli sme softvérové zabezpečenia vo forme šifrovania všetkých osobných údajov a využívame služby popredných poskytovateľov hostingových služieb, ktoré realizujú hardwareové zabezpečenie vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom.

Avšak, aj napriek našej snahe, žiadny systém neposkytuje úplnú záruku, že nikdy nepríde k neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom a vaše používanie tejto internetovej stránky znamená, že ste ochotná/ý prijať toto riziko.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či by bol náš systém inak napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát a poškodenia vašich práv, budete do 72 hodín informovaní o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov.

Odkazy tretích strán a vložený obsah

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na kontakt@akozdravo.sk. Ďakujeme.

Príspevky na našich stránkach môžu obsahovať vložený obsah (napríklad videá). Vložený obsah z iných webových stránok sa správa rovnakým spôsobom ako keby návštevník navštívil iný web.

Tieto webové stránky môžu zhromažďovať dáta o vás, požívať súbory cookies, vkladať ďalšie sledovanie od tretích strán a sledovať vašu interakciu s týmto vloženým obsahom ak máte účet a ste prihlásený na danú webovú stránku. Ide predovšetkým o vložený obsah zo stránok ako je Youtube.com, Vimeo.com, Dailymotion.com alebo Facebook.com (všetky sú popísané nižšie v sekcii cookies).

Cookies

Na našej stránke využívame súbory cookies – teda malé textové súbory, v ktorých si internetové stránky ukladajú rôzne informácie potrebné k správnemu zobrazeniu stránok. Cookies sú uložené v prehliadači užívateľa a prehliadač zabezpečuje, že ich môže čítať len stránka, ktorá ich vytvorila a nikto iný. Používania cookies v prehliadači sa nemusíte báť, kedže my ani žiadna zo služieb nižšie neukladá žiadne citlivé ani osobné údaje.

Na stránke využívame cookies predovšetkým pre štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Ďalší účel využitia cookies je pre reklamy a reklamné systémy spomenuté nižšie, vďaka ktorým sa financujú náklady na prevádzku webu.

 • Google Analytics – externé počítadlo pre anonymnú analytiku návštěvnosti od spoločnosti Google. Zisťuje informácie o vašom prehliadači, váš operačný systém ( či ste na stránke z mobilu, tabletu alebo pc ). Tieto štatistické dáta slúžia k zisteniu, ktorý obsah sa vám páči, odkiaľ ste sa o stránke dozvedeli a tiež nám poskytuje informácie ako by sa mal web technicky upraviť, aby bol pre návštevníkov prívetivejší. Po 38 mesiacoch sa všetky dáta mažú a zostávajú len anonymné súhrnné dáta.
 • Reklamný systém Google Adsense (Doubleclick.net, rlcdn.com, mookie1.com a ďalší partneri Google). Na základe textu článkov, obsahu videí a vašich predchádzajúcich záujmov (napríklad vyhľadávanie na Google) vám zobrazuje reklamu. Súčasne zaznamenáva aj informáciu o tom koľko krát ste videli reklamu, aby sa vám tá istá reklama nezobrazovala príliš často.
 • Facebook cookies pre správne zobrazenie tlačítok na „lajkovanie“ a zdieľanie príspevkov.
 • Youtube, Vimeo, Dailymotion – cookies video služieb, cez ktoré vkladáme na stránky videoobsah môžu taktiež sledovať vašu aktivitu pri prehrávaní videa ak na nich máte účet a ste prihlásený na danú webovú stránku.
 • Reklamný systém Sitelement.sk – zbiera v cookies údaje o zobrazení reklamy, aby sa vám reklama nezobrazovala príliš často.
 • Reklamný systém Sklik.cz – na základe textu článkov alebo vašich predchádzajúcich záujmov (napríklad vyhľadávanie na Seznam.cz) vám zobrazuje reklamu. Súčasne zaznamenáva aj informáciu o tom koľko krát ste videli reklamu, aby sa vám tá istá reklama nezobrazovala príliš často.
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
 • Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States
 • YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States
 • Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, 10011 NY, United States
 • Dailymotion Inc., 50 West 23rd Street, New York, 10010 NY, United States

Ako vymazať, povoliť alebo zakázať súbory cookies?

Cookies, ktoré sa našej stránke používajú si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť priamo v nastaveniach prehliadača.

Pozrite si návody na nastavenie cookies v prehliadačoch:

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Máte právo požadovať informáciu o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvavajú, žiadať o sprístupnenie týchto osobných údajov (opakované sprístupnenie môžeme spoplatniť).

Zároveň môžete žiadať:

 • informáciu aké vaše osobné údaje spracúvavame
 • prečo vaše osobné údaje spracúvavame
 • vyžiadať prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať vymazanie týchto osobných údajov
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov

Koho môžete kontaktovať ak máte požiadavku / sťažnosť?

Ak máte otázky, žiadosť alebo sťažnosť, kontaktujte nás na kontakt@akozdravo.sk a ozveme sa vám čo najskôr.

Kontaktné údaje

Prevádzkovateľom a správcom stránky Akozdravo.sk je spoločnosť Hellvetia s.r.o.,
Duklianskych hrdinov 381/3, 901 01 Malacky, IČO: 50435809, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Mesto, oddiel: Sro, vložka číslo 113022/B, za­lo­žená v Slo­ven­skej re­pub­like. V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok alebo žia­dostí tý­ka­jú­cich sa ochrany sú­kro­mia nás pro­sím kon­tak­tujte na ad­rese kontakt@akozdravo.sk.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade právnych alebo technologických zmien, alebo ak sme pridali nové funkcie internetovej stránky alebo zmenili existujúce).

Najnovšia a aktuálna verzia podmienok ochrany súkromia bude vždy zverejnená na internetovej stránke aj s dátumom jej účinnosti. Používaním našej internetovej stránky po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že ste sa oboznámili so zmenou podmienok ochrany súkromia a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania internetovej stránky.

Tieto pod­mienky ochrany sú­kro­mia sú platné od 24.5.2018.